Regulamin

Regulamin

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.Z.114.2017
Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 lipca 2017 r.
 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
1. Budżet Obywatelski stanowi część budżetu na 2018 r., o którego przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy Nowego Targu w formie konsultacji społecznych poprzez:
 1. ) zgłaszanie propozycji zadań należących do kompetencji gminy,
 2. ) dokonanie wyboru przez głosowanie spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań.
2. Propozycja zadania Budżetu Obywatelskiego może dotyczyć działań, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy.
3. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Miasta Nowy Targ, a w szczególności takich jak:
 1. ) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców (np.: budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej),
 2. ) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

§2
1. Na realizację zadań publicznych objętych „Budżetem Obywatelskim” w projekcie budżetu miasta Nowy Targ na 2018 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Wskazaną w ust. 1 kwotę, planowaną na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, dzieli się na:
 1. ) 4 okręgi lokalne z kwotą po 150 000,00 zł każdy, z przeznaczeniem na realizację wyłonionych w wyniku głosowania zadań publicznych o charakterze lokalnym,
 2. ) okręg ogólnomiejski z kwotą 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wyłonionych w wyniku głosowania zadań publicznych o charakterze ogólnomiejskim, tj. służących mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego okręgu,
 3. ) 100 000,00 zł pozostawia się jako rezerwę na uzupełnienie kosztów wyłącznie zadań inwestycyjnych wybranych do realizacji – jeżeli faktyczny ich koszt będzie wyższy niż określony we wniosku.
3. Jeżeli rezerwa nie zostanie wykorzystana zgodnie z ust. 2 pkt 3 może być przeznaczona na realizację zgłoszonych zadań z listy w okręgu ogólnomiejskim.
4. Szacunkowe koszty propozycji zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie mogą przekroczyć po weryfikacji merytorycznej kwoty:
 1. ) w projektach inwestycyjnych – 150 000,00 zł brutto,
 2. ) w projektach miękkich (prospołecznych) – 30 000,00 zł brutto,
5. Środki niewykorzystane w okręgach lokalnych mogą zostać przeznaczone na zadania zgłoszone w okręgu ogólnomiejskim.
6. Kwota pochodząca z oszczędności w trakcie realizacji zadań budżetu obywatelskiego może być przeznaczona na realizację kolejnego zadania z listy w okręgu ogólnomiejskim.


§3
1. Zgłaszane zadania muszą być:
 1. ) zgodne z prawem,
 2. ) zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ (nie obciążonym na rzecz osób trzecich) – w przypadku zadań inwestycyjnych,
 3. ) możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.
2. W przypadku propozycji realizacji zadań niematerialnych (projektów tzw. miękkich np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych), których realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność Gminy Miasto Nowy Targ, wniosek projektu zadania wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania.
3. Zgoda podmiotów, o której mowa w ust. 2, przyjmuje formę oświadczenia uprawnionego organu do reprezentacji i oświadczenie to stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania.
4. Jeżeli realizacja proponowanego zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej winna być ona uwzględniona w kosztach wnioskowanego zadania.

§4
Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego” została podzielona na sześć etapów:
 1. ) zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań publicznych,
 2. ) weryfikację i ocenę wniosków,
 3. ) przedstawienie zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta listy projektów do głosowania,
 4. ) wybór zadań poprzez głosowanie,
 5. ) ogłoszenie zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 6. ) przedłożenie Radzie Miasta wybranych przez mieszkańców zadań do budżetu miasta na rok 2018.

Rozdział II
Zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań publicznych

§ 5
1. Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończyli 16 rok życia.
2. Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 30 mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.
3. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

§ 6
1. Zgłoszeń dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.nowytarg.pl oraz www.obywatelski.nowytarg.pl, a także w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej al. Tysiąclecia, w Filii nr 1 (ul. Kopernika 12) i nr 2 (os. Niwa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury al. Tysiąclecia oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry.
3. Zgłoszenia proponowanych zadań podpisują wnioskodawcy.
4. Zgłoszenia proponowanych zadań składane mogą być:
 1. ) w formie elektronicznej z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu wniosku i listy z podpisami poparcia zadania, na adres: bo@um.nowytarg.pl
 2. ) w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia list poparcia zadania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 pok. 001, w godzinach urzędowania,
 3. ) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski” W przypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną (pocztową) za datę złożenia formularza zgłoszeniowego zadania uznaje się datę wpływu do siedziby Urzędu Miasta nie później niż do dnia 18 września 2017 r.
5. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od 16 sierpnia 2017 r. do dnia 18 września 2017 r.
6. Zgłoszenia dokonane przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wyznaczonego w ust. 5 nie będą rozpatrywane a formularz zgłoszeniowy zostanie odesłany do adresata.

§ 7
Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Nowy Targ lub jednostkami organizacyjnymi miasta pod względem finansowym, formalno - prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji.

§ 8
W ramach akcji informacyjno - edukacyjnej:
 1. ) zostanie uruchomiony portal informacyjny www.obywatelski.nowytarg.pl,
 2. ) przygotowane zostaną materiały promocyjne - upowszechnione zostaną ulotki, plakaty, banery, rollupy,
 3. ) zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla mieszkańców i wnioskodawców.

Rozdział III
Weryfikacja wniosków przez Zespół zadaniowy

§ 9
Rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego prowadzi na zasadach ogólnych Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) i Sekretarz Zespołu zadaniowego (rejestr główny) zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 10

1. Weryfikacja projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest dwuetapowo.
2. Na pierwszym etapie weryfikacji Zespół zadaniowy Budżetu Obywatelskiego dokonuje analizy projektów i odrzuca projekty niespełniające wymogów formalnych określonych dla wniosku o realizację projektu.
3. Nie będą uwzględnione propozycje projektów zadań:
 1. ) zgłaszane na innym formularzu niż określono w § 6 ust.1 regulaminu,
 2. ) zgłaszane przed lub po upływie terminu określonego w § 6 ust. 5 regulaminu,
 3. ) zgłaszane bez listy poparcia mieszkańców Nowego Targu,
 4. ) zgłaszane bez innych dokumentów, oświadczeń, jeżeli takie są wymagane (obowiązkowe), w szczególności, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
 5. ) których budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku w danym okręgu,
 6. ) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej itp.,
 7. ) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
 8. ) niemożliwych do realizacji z innych obiektywnych przyczyn (np. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawo własności itp.),
 9. ) z których wynika, że rozpoczęcie i zakończenie realizacji nie byłoby możliwe w roku budżetowym 2018.
4. Projekty, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji są niezwłocznie przekazywane przez Przewodniczącego Zespołu zadaniowego do właściwych komórek Urzędu (wydziałów, referatów) i jednostek organizacyjnych Miasta Nowy Targ w celu przeprowadzenia drugiego etapu weryfikacji z wykorzystaniem karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.
5. Karta analizy zadania obejmuje przede wszystkim ocenę zgodności projektu z:
 1. ) z zadaniami własnymi miasta wynikającymi z ustaw,
 2. ) dokumentami strategicznymi, planami i programami miasta w danej dziedzinie oraz planami zagospodarowania przestrzennego miasta, obejmuje ocenę miejsca jego realizacji, szacunkowego kosztorysu zadania oraz ocenę faktycznych możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem rożnych uwarunkowań, w szczególności prawnych, organizacyjnych, technicznych oraz finansowych związanych z późniejszym bieżącym utrzymaniem zrealizowanego zadania.
6. Wzór karty analizy zadania stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
7. Po zakończeniu drugiego etapu weryfikacji komórka lub jednostka organizacyjna zobowiązana do przeprowadzenia tej weryfikacji przekazuje formularze zgłoszeniowe wraz z opiniami i innymi przekazanymi dokumentami oraz kartami analizy do Zespołu zadaniowego Budżetu Obywatelskiego.

§ 11
1. W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego o tożsamym lub podobnym zakresie przedmiotowym lub lokalizacji dopuszcza się możliwość ich połączenia oraz poddania pod głosowanie jako jeden projekt, po wcześniejszym jednak uzyskaniu zgody zainteresowanych wnioskodawców.
2. Połączenie zadań, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia listy projektów zadań, które zostały zakwalifikowane do głosowania.
3. Nie dopuszcza się umieszczenia tożsamego (bardzo podobnego) projektu zadania na liście głosowania w dwóch i więcej okręgach głosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji zgłoszenia przez wnioskodawcę tożsamego lub bardzo podobnego projektu zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego do więcej niż jednego okręgu, decyzję o okręgu, w którym taki projekt zadania byłby głosowany – po wcześniejszej pozytywnej procedurze jego kwalifikacji do głosowania – podejmuje Zespół zadaniowy, o czym informuje wnioskodawcę projektu zadania.
4. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę projektu zadania do niewłaściwego okręgu głosowania decyzję o okręgu, w którym taki projekt zadania byłby głosowany – po wcześniejszej pozytywnej procedurze jego kwalifikacji do głosowania – podejmuje Zespół zadaniowy, o czym informuje wnioskodawcę projektu zadania.
5. Czynności w zakresie określonym w ust.1-4 dokonuje Zespół zadaniowy.
6. Dopuszcza się możliwość wycofania projektu zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego przez jego wnioskodawcę. Czynność ta może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym dniem ustalonym do głosowania.

§ 12
1. Po weryfikacji zgłoszonych zadań Zespół zadaniowy sporządza listę zadań dopuszczonych do głosowania z uwzględnieniem podziału na okręg oraz zadań odrzuconych wraz z uzasadnieniem.
2. Zadania dopuszczone do głosowania umieszczane są na liście w kolejności rejestracji formularzy zadań. Listę zadań zatwierdza Burmistrz Miasta.
3. Lista zadań dopuszczonych do głosowania jest publikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl.
4. Lista zadań odrzuconych publikowana jest wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ: www.nowytarg.pl oraz na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl.

Rozdział IV
Działania informacyjne

§ 13
Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w § 12 ust. 3 regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania.

Rozdział V
Wybór zadań do realizacji w drodze głosowania


§ 14
1. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze bezpośredniego głosowania Mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
2. Głosowanie odbywa się na formularzu (Karcie do głosowania) udostępnionym wraz z listą zadań dopuszczonych do głosowania na stronie internetowej www.nowytarg.pl oraz stronie www.obywatelski.nowytarg.pl, a także w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej al. Tysiąclecia, w Filii nr 1 (ul. Kopernika 12) i nr 2 (os. Niwa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury al. Tysiąclecia oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry.
3. Głosowanie odbywa się:
 1. ) elektronicznie – poprzez karty głosowania dostępne w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl do godz. 24.00 ostatniego dnia wyznaczonego do głosowania – tj. 31 października 2017 r.
 2. ) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania: w dniach i godzinach urzędowania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej al. Tysiąclecia, w Filii nr 1 (ul. Kopernika 12) i nr 2 (os. Niwa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury al. Tysiąclecia oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry w terminie do dnia 31 października 2017 r.
 3. ) poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną. W przypadku wysłania karty do głosowania drogą korespondencyjną (pocztową) za datę złożenia uznaje się datę wpływu karty do siedziby Urzędu Miasta – nie później niż do dnia 31 października 2017 r .
4. Uprawnionym do głosowania w okręgu lokalnym jest wyłącznie mieszkaniec zamieszkujący w tym okręgu, spełniający wymóg określony w ust. 1.
5. Uprawnionymi do głosowania w okręgu ogólnomiejskim jest każdy mieszkaniec miasta Nowy Targ spełniający wymóg określony w ust.1.
6. Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 2, mieszkaniec zaznacza maksymalnie trzy zadania do realizacji i dokonuje ich wartościowania przyznając:
 1. ) w przypadku jednego zaznaczonego zadania – trzy, dwa lub jeden punkt,
 2. ) w przypadku dwóch zaznaczonych zadań odpowiednio: jeden i dwa punkty lub po jednym punkcie,
 3. ) w przypadku trzech zaznaczonych zadań – po jednym punkcie.
7. Każdy uprawniony mieszkaniec Nowego Targu może głosować na zadania w okręgu lokalnym, w którym zamieszkuje i w okręgu ogólnomiejskim, ale tylko i wyłącznie jeden raz. W przypadku co najmniej dwukrotnego głosowania w danym okręgu, wszystkie głosy oddane przez mieszkańca uznaje się za nieważne.
8. Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu w okręgu lokalnym czy ogólnomiejskim jest złożenie go na formularzu - karcie głosowania wraz z podaniem danych osobowych, zgodnie z zasadami głosowania.
9. Wzór kart do głosowania stanowią załączniki nr 33a do regulaminu.

Rozdział VI
Ustalenie wyników i ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

§ 15
1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie, oddzielnie dla zadań w okręgach lokalnych i zadań w okręgu ogólnomiejskim oraz sporządzeniu list rankingowych z wynikami, odrębnych dla każdego okręgu.
2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez propozycje dwóch albo więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Zadaniowy.
3. W przypadku wzajemnego wykluczenia się dwóch lub więcej zwycięskich projektów materialnych (inwestycyjnych) ze względu na wspólną lokalizację miejsca zadania, do realizacji zakwalifikowany zostaje, pomimo dostępności środków zadysponowanych dla okręgu, ten projekt, który uzyskał największą liczbę punktów.
4. Na podstawie uzyskanego wyniku głosowania Zespół zadaniowy sporządza listę rankingową z wynikami głosowania na projekty zadań w ramach poszczególnych okręgów.
5. Lista rankingowa zadań podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.

§ 16
1. Do realizacji w danym okręgu lokalnym zostaną przeznaczone te projekty zadań, które uzyskały największą liczbę punktów w tym okręgu, aż do wyczerpania puli środków finansowych w Budżecie Obywatelskim, przewidzianych dla danego okręgu.
2. Do realizacji w okręgu ogólnomiejskim zostaną przeznaczone te projekty zadań, które uzyskały największą liczbę punktów w tym okręgu, aż do wyczerpania puli środków finansowych.
3. Zadania wymienione w ust. 1 i 2 stają się zadaniami Gminy Miasto Nowy Targ i będą realizowane przez Gminę Miasto Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17
Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ, oraz stronie Budżetu Obywatelskiego, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ. Nie wyklucza się stosowania innych narzędzi komunikacyjnych dla upowszechnienia informacji w przedmiotowym zakresie.
Rozdział VII
Przetwarzanie danych osobowych


§ 18
1. Zgłoszenie projektu zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (a także jego poparcie) lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Nowy Targ z siedzibą Nowy Targ ul. Krzywa 1.
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej, wynika z Regulaminu.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 19
1. W przypadku gdy w trakcie przygotowania realizacji zadania zaistnieją okoliczności wynikające z przepisów prawa, uniemożliwiające procedowanie go zgodnie z zakresem poddanym pod głosowanie, osoba zgłaszająca zadanie zostanie poinformowana o konieczności dokonania modyfikacji zadania w terminie 7 dni.
2. Jeżeli osoba zgłaszająca zadanie nie dokona modyfikacji, o której mowa w ust.1 we wskazanym terminie lub dokonanie modyfikacji nie będzie możliwe, wówczas odstępuje się od realizacji tego zadania.
3. W przypadku jak w ust. 2 o przyjęciu do realizacji kolejnego zadania spośród umieszczonych na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych głosów, o ile zadanie będzie mogło zostać zrealizowane w 2018 r. i nie będzie naruszało pozostałych ustaleń niniejszego Regulaminu.

§ 20
1. Posiedzenia Zespołu zadaniowego są protokołowane.
2. Decyzje Zespołu zadaniowego podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu zadaniowego.
4. Dokumentacja związana z ustaleniem zadań Budżetu Obywatelskiego jest przechowywana w Biurze Budżetu i Analiz i podlega archiwizacji na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.
5. Karty do głosowania ulegają zniszczeniu po zakończeniu roku budżetowego w którym ogłoszono listy zadań przyjętych do realizacji.

§ 21
Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi po ich przyjęciu w ramach zadań budżetu miasta Nowy Targ na 2018 r.

§ 22
1. Projekty inwestycyjne zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego będą oznaczone znakami „Budżet Obywatelski Nowy Targ 2018” zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Materiały informacyjno-reklamowe dotyczące projektów miękkich (prospołecznych) realizowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego będą oznaczone znakami „Budżet Obywatelski Nowy Targ 2018” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 23
1. Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ podlega monitorowaniu i corocznej ewaluacji.
2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje Zespół zadaniowy do przygotowania zasad i organizacji konsultacji społecznych projektu wydzielonej części budżetu miasta Nowy Targ zwanej „Budżet Obywatelski”.
3. Wyniki ewaluacji mogą być wykorzystane do wprowadzania zmian mających na celu doskonalenie procesu Budżetu Obywatelskiego.

 

Najważniejsze zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego 2018 to:

  1. - ograniczono koszty realizacji dla zadań miękkich (prospołecznych) do wysokości 30tys.zł. Zmiana ta ma umożliwić udział większej ilości projektów prospołecznych, które z racji swojego charakteru powinny mieć niewielki zasięg, służący lokalnej społeczności. Powinno to przyczynić się do zwiększenia aktywności mieszkańców miasta szczególnie w swoim sąsiedztwie, osiedlu itp.
  2. - zwiększono liczbę punktów w których będzie można pobrać formularz zgłoszenia propozycji zadania oraz oddać swój głos. Do dotychczasowych lokalizacji dodano filię Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 (ul. Kopernika 12) oraz nr 2 (os. Niwa 9).
  3. - zespół zadaniowy będzie mógł przesunąć niewłaściwie zgłoszony projekt do właściwego okręgu. Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy projekt o charakterze lokalnym został zgłoszony do okręgu ogólnomiejskiego bądź odwrotnie, projekt o charakterze ogólnomiejskim został zgłoszony do okręgu lokalnego;
  4. - jeżeli w trakcie przygotowania realizacji zadania zaistnieją okoliczności wynikające zprzepisów prawa, uniemożliwiające procedowanie go zgodnie zzakresem poddanym pod głosowanie, wówczas wnioskodawca zostanie poinformowany okonieczności dokonania modyfikacji. Dotychczas w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności należało odstąpić od jego realizacji.
  5. - skrócono okres zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego z 5 do 4 tygodni, a„zaoszczędzony” czas przeznaczono na opracowanie i przygotowanie formularzy kart do głosowania. Dotychczasowe doświadczenia z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego wykazały, że zdecydowana większość zadań była zgłaszana pod koniec wyznaczonego terminu, niezależnie jak długo on trwał. Czas wyznaczony na opracowanie kart do głosowania (było to z dnia na dzień) był natomiast zdecydowanie niewystarczający co dezorganizowało pracę całego Urzędu, zwiększało ryzyko popełnienia błędu przy opracowywaniu kart, atakże narażało Urząd na niepotrzebne koszty.
  6. - w formularzu zgłoszeniowym dodano pozycję dotyczącą oszacowania rocznych kosztów utrzymania dla zgłaszanych zadań inwestycyjnych. Zmiana ta ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że zadanie inwestycyjne to nie tylko koszty jego realizacji ale również coroczne koszty jego utrzymania.
  7. - nałożono obowiązek oznaczenia zadań realizowanych ze środków budżetu obywatelskiego odpowiednim znakiem. Dzięki temu idea i efekty budżetu obywatelskiego będą bardziej widoczne w przestrzeni publicznej miasta, co zachęci mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.
Do pobrania

Aktualności...