Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.69.2018

Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 22 maja 2018r.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

1.Budżet Obywatelski stanowi część budżetu na 2019 r., o którego przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy Nowego Targu w formie konsultacji społecznych poprzez:

1) zgłaszanie propozycji zadań należących do kompetencji gminy,

2) dokonanie wyboru przez głosowanie spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań.

 1. Propozycja zadania Budżetu Obywatelskiego może dotyczyć działań, których realizacja leży wzakresie zadań własnych gminy.
 2. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Miasta Nowy Targ, awszczególności takich jak:

1) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców (np.:budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej),

2) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

§2

1.Na realizację zadań publicznych objętych „Budżetem Obywatelskim” w projekcie budżetu miasta Nowy Targ na 2019r. przeznacza się środki finansowe do kwoty 1000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Wskazaną w ust. 1 kwotę, planowaną na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, dzieli się na:

1) 4 okręgi lokalne z kwotą po 150000,00 zł każdy, z przeznaczeniem na realizację wyłonionych w wyniku głosowania zadań publicznych o charakterze lokalnym,

2)okręg ogólnomiejski z kwotą 300000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wyłonionych wwyniku głosowania zadań publicznych o charakterze ogólnomiejskim, tj. służących mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego okręgu,

3)100000,00 zł pozostawia się jako rezerwę na uzupełnienie kosztów wyłącznie zadań inwestycyjnych wybranych do realizacji – jeżeli faktyczny ich koszt będzie wyższy niż określony we wniosku.

3. Jeżeli rezerwa nie zostanie wykorzystana zgodnie z ust. 2 pkt 3 może być przeznaczona na realizację zgłoszonych zadań z listy w okręgu ogólnomiejskim.

4.Szacunkowe koszty propozycji zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie mogą przekroczyć po weryfikacji merytorycznej kwoty:

1) w projektach inwestycyjnych – 150000,00 zł brutto,

2)w projektach miękkich (prospołecznych) 30000,00 zł brutto,

5. Środki niewykorzystane w okręgach lokalnych mogą zostać przeznaczone na zadania zgłoszone w okręgu ogólnomiejskim.

6.Kwota pochodząca z oszczędności w trakcie realizacji zadań budżetu obywatelskiego może być przeznaczona na realizację kolejnego zadania zlisty w okręgu ogólnomiejskim.

 

 

§3

 1. Zgłaszane zadania muszą być:

1)zgodne z prawem,

2)zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta Nowy Targ (nie obciążonym na rzecz osób trzecich) – w przypadku zadań inwestycyjnych,

3)możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.

4)ogólnodostępne czyli mają być dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta wprzypadku zadań ogólnomiejskich oraz dla wszystkich mieszkańców okręgu lokalnego wprzypadku zadań lokalnych.

 1. W przypadku propozycji realizacji zadań niematerialnych (projektów tzw. miękkich np. organizacja imprez sportowych, kulturalnych), których realizacja miałaby nastąpić na terenie niebędącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność Gminy Miasto Nowy Targ, wniosek projektu zadania wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów na realizację zadania.
 2. Zgoda podmiotów, o której mowa w ust. 2, przyjmuje formę oświadczenia uprawnionego organu do reprezentacji i oświadczenie to stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłoszeniowego projektu zadania.
 3. Jeżeli realizacja proponowanego zadania wymaga opracowania dokumentacji projektowej winna być ona uwzględniona w kosztach wnioskowanego zadania.

 

§4

Procedura wyłonienia zadań do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego” została podzielona na sześć etapów:

1)zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań publicznych,

2)weryfikację i ocenę wniosków,

3)przedstawienie zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta listy projektów do głosowania,

4)wybór zadań poprzez głosowanie,

5)ogłoszenie zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego,

6)przedłożenie Radzie Miasta wybranych przez mieszkańców zadań do budżetu miasta na rok 2019.

Rozdział II

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań publicznych

§ 5

 1. Uprawnionymi do zgłaszania zadań i głosowania są mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o realizację zadania ukończyli 16 rok życia.
 2. Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 30 mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy ukończyli 16 rok życia. Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego zadania.
 3. Każdy mieszkaniec miasta może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt zadania.

§ 6

 1. Zgłoszeń dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.nowytarg.pl oraz www.obywatelski.nowytarg.pl, a także w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej al.Tysiąclecia, w Filii nr 1 (ul. Kopernika 12) i nr 2 (os. Niwa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury al.Tysiąclecia oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry.
 3. Zgłoszenia proponowanych zadań podpisują wnioskodawcy.
 4. Zgłoszenia proponowanych zadań składane mogą być:

1) w formie elektronicznej z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu wniosku i listy zpodpisami poparcia zadania, na adres: bo@um.nowytarg.pl

2) w formie papierowej, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia list poparcia zadania wBiurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 pok. 001, wgodzinach urzędowania,

3) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski” Wprzypadku wysłania zgłoszenia projektu zadania drogą listowną (pocztową) za datę złożenia formularza zgłoszeniowego zadania uznaje się datę wpływu do siedziby Urzędu Miasta.

 1. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie od 11 czerwca 2018 r. do dnia 16lipca 2018 r.
 2. Zgłoszenia dokonane przed rozpoczęciem lub po upływie terminu wyznaczonego w ust. 5 nie będą rozpatrywane a formularz zgłoszeniowy zostanie odesłany do adresata.

 

§ 7

Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Nowy Targ lub jednostkami organizacyjnymi miasta pod względem finansowym, formalno - prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji.

 

§ 8

W ramach akcji informacyjno - edukacyjnej:

1)funkcjonuje portal informacyjny www.obywatelski.nowytarg.pl,

2)przygotowane zostaną materiały promocyjne - upowszechnione zostaną ulotki, plakaty, banery, rollupy,

3)zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla mieszkańców i wnioskodawców.

 

Rozdział III

Weryfikacja wniosków przez Zespół zadaniowy

 

§ 9

Rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego prowadzi na zasadach ogólnych Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) i Sekretarz Zespołu zadaniowego (rejestr główny) zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

§ 10

 

 1. Weryfikacja projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest dwuetapowo.
 2. Na pierwszym etapie weryfikacji Zespół zadaniowy Budżetu Obywatelskiego dokonuje analizy projektów i odrzuca projekty niespełniające wymogów formalnych określonych dla wniosku orealizację projektu.
 3. Nie będą uwzględnione propozycje projektów zadań:

1)zgłaszane na innym formularzu niż określono w § 6 ust.1 regulaminu,

2)zgłaszane przed lub po upływie terminu określonego w § 6 ust. 5 regulaminu,

3)zgłaszane bez listy poparcia mieszkańców Nowego Targu,

4)zgłaszane bez innych dokumentów, oświadczeń, jeżeli takie są wymagane (obowiązkowe), w szczególności, które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia,

5)których budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku w danym okręgu,

6)które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym wszczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej itp.,

7)które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,

8)niemożliwych do realizacji z innych obiektywnych przyczyn (np. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich w tym prawo własności itp.),

9)z których wynika, że rozpoczęcie i zakończenie realizacji nie byłoby możliwe w roku budżetowym 2019,

10) których efekty nie spełniają kryterium ogólnodostępności zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu,

11) które, w przypadku zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 50 tyś. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 30% wartości proponowanego zadania,

 1. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożona propozycja zadania nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną o konieczności dokonania w ciągu 3 dni roboczych uzupełnień zakresu rzeczowego propozycji zadania.
 2. Projekty, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji są niezwłocznie przekazywane przez Przewodniczącego Zespołu zadaniowego do właściwych komórek Urzędu (wydziałów, referatów) i jednostek organizacyjnych Miasta Nowy Targ w celu przeprowadzenia drugiego etapu weryfikacji z wykorzystaniem karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.
 3. Karta analizy zadania obejmuje przede wszystkim ocenę zgodności projektu z:

1)z zadaniami własnymi miasta wynikającymi z ustaw,

2)dokumentami strategicznymi, planami i programami miasta w danej dziedzinie oraz planami zagospodarowania przestrzennego miasta, obejmuje ocenę miejsca jego realizacji, szacunkowego kosztorysu zadania oraz ocenę faktycznych możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem rożnych uwarunkowań, w szczególności prawnych, organizacyjnych, technicznych oraz finansowych związanych zpóźniejszym bieżącym utrzymaniem zrealizowanego zadania.

 1. Wzór karty analizy zadania stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Po zakończeniu drugiego etapu weryfikacji komórka lub jednostka organizacyjna zobowiązana do przeprowadzenia tej weryfikacji przekazuje formularze zgłoszeniowe wraz zopiniami i innymi przekazanymi dokumentami oraz kartami analizy do Zespołu zadaniowego Budżetu Obywatelskiego.

§ 11

 1. W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego otożsamym lub podobnym zakresie przedmiotowym lub lokalizacji dopuszcza się możliwość ich połączenia oraz poddania pod głosowanie jako jeden projekt, po wcześniejszym jednak uzyskaniu zgody zainteresowanych wnioskodawców.
 2. Połączenie zadań, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia listy projektów zadań, które zostały zakwalifikowane do głosowania.
 3. Nie dopuszcza się umieszczenia tożsamego (bardzo podobnego) projektu zadania na liście głosowania w dwóch i więcej okręgach głosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji zgłoszenia przez wnioskodawcę tożsamego lub bardzo podobnego projektu zadania wramach Budżetu Obywatelskiego do więcej niż jednego okręgu, decyzję o okręgu, wktórym taki projekt zadania byłby głosowany – po wcześniejszej pozytywnej procedurze jego kwalifikacji do głosowania – podejmuje Zespół zadaniowy, o czym informuje wnioskodawcę projektu zadania.
 4. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę projektu zadania do niewłaściwego okręgu głosowania decyzję o okręgu, wktórym taki projekt zadania byłby głosowany – po wcześniejszej pozytywnej procedurze jego kwalifikacji do głosowania – podejmuje Zespół zadaniowy, o czym informuje wnioskodawcę projektu zadania.
 5. Czynności w zakresie określonym w ust.1-4 dokonuje Zespół zadaniowy.
 6. Dopuszcza się możliwość wycofania projektu zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego przez jego wnioskodawcę. Czynność ta może być dokonana najpóźniej na 5dni przed wyznaczonym dniem ustalonym do głosowania.

 

§ 12

 1. Po weryfikacji zgłoszonych zadań Zespół zadaniowy sporządza listę zadań dopuszczonych do głosowania z uwzględnieniem podziału na okręg oraz zadań odrzuconych wraz zuzasadnieniem.
 2. Zadania dopuszczone do głosowania umieszczane są na liście w kolejności rejestracji formularzy zadań. Listę zadań zatwierdza Burmistrz Miasta.
 3. Lista zadań dopuszczonych do głosowania jest publikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl.
 4. Lista zadań odrzuconych publikowana jest wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ: www.nowytarg.pl oraz na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl.

Rozdział IV

Działania informacyjne

§ 13

Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w § 12 ust. 3 regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania.

 

Rozdział V

Wybór zadań do realizacji w drodze głosowania

 

§ 14

 1. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze bezpośredniego głosowania Mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
 2. Głosowanie odbywa się na formularzu (Karcie do głosowania) udostępnionym wraz z listą zadań dopuszczonych do głosowania na stronie internetowej www.nowytarg.pl oraz stronie www.obywatelski.nowytarg.pl, a także w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej al.Tysiąclecia, w Filii nr 1 (ul. Kopernika 12) i nr 2 (os. Niwa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury al.Tysiąclecia oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry.
 3. Głosowanie odbywa się:

1)elektronicznie – poprzez karty głosowania dostępne w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pldo godz. 24.00 ostatniego dnia wyznaczonego do głosowania.

2)przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania: w dniach i godzinach urzędowania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, w Ratuszu – Punkt Informacji Turystycznej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej al.Tysiąclecia, w Filii nr 1 (ul. Kopernika 12) i nr 2 (os. Niwa 9) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Miejskim Ośrodku Kultury al.Tysiąclecia oraz w kasach Pływalni Miejskiej Plac Evry.

3)poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną. Wprzypadku wysłania karty do głosowania drogą korespondencyjną (pocztową) za datę złożenia uznaje się datę wpływu karty do siedziby Urzędu Miasta.

 1. Uprawnionym do głosowania w okręgu lokalnym jest wyłącznie mieszkaniec zamieszkujący w tym okręgu, spełniający wymóg określony w ust. 1.
 2. Uprawnionymi do głosowania w okręgu ogólnomiejskim jest każdy mieszkaniec miasta Nowy Targ spełniający wymóg określony w ust.1.
 3. Na kartach do głosowania, o których mowa w ust. 2, mieszkaniec zaznacza maksymalnie trzy zadania do realizacji i dokonuje ich wartościowania przyznając:

1)w przypadku jednego zaznaczonego zadania – trzy, dwa lub jeden punkt,

2)w przypadku dwóch zaznaczonych zadań odpowiednio: jeden i dwa punkty lub po jednym punkcie,

3)w przypadku trzech zaznaczonych zadań – po jednym punkcie.

 1. Każdy uprawniony mieszkaniec Nowego Targu może głosować na zadania w okręgu lokalnym, w którym zamieszkuje i w okręgu ogólnomiejskim, ale tylko i wyłącznie jeden raz. W przypadku co najmniej dwukrotnego głosowania w danym okręgu, wszystkie głosy oddane przez mieszkańca uznaje się za nieważne.
 2. Warunkiem formalnym oddania poprawnego głosu w okręgu lokalnym czy ogólnomiejskim jest złożenie go na formularzu - karcie głosowania wraz z podaniem danych osobowych, zgodnie zzasadami głosowania.
 3. Wzór kart do głosowania stanowią załączniki nr 3 i 3a do regulaminu.

Rozdział VI

Ustalenie wyników i ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

§ 15

 1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów na każdą zpropozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie, oddzielnie dla zadań w okręgach lokalnych i zadań w okręgu ogólnomiejskim oraz sporządzeniu list rankingowych z wynikami, odrębnych dla każdego okręgu.
 2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez propozycje dwóch albo więcej zadań, okolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Zadaniowy.
 3. W przypadku wzajemnego wykluczenia się dwóch lub więcej zwycięskich projektów materialnych (inwestycyjnych) ze względu na wspólną lokalizację miejsca zadania, do realizacji zakwalifikowany zostaje, pomimo dostępności środków zadysponowanych dla okręgu, ten projekt, który uzyskał największą liczbę punktów.
 4. Na podstawie uzyskanego wyniku głosowania Zespół zadaniowy sporządza listę rankingową zwynikami głosowania na projekty zadań w ramach poszczególnych okręgów.
 5. Lista rankingowa zadań podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.

 

§ 16

 1. Do realizacji w danym okręgu lokalnym zostaną przeznaczone te projekty zadań, które uzyskały największą liczbę punktów w tym okręgu, aż do wyczerpania puli środków finansowych w Budżecie Obywatelskim, przewidzianych dla danego okręgu.
 2. Do realizacji w okręgu ogólnomiejskim zostaną przeznaczone te projekty zadań, które uzyskały największą liczbę punktów w tym okręgu, aż do wyczerpania puli środków finansowych.
 3. Zadania wymienione w ust. 1 i 2 stają się zadaniami Gminy Miasto Nowy Targ i będą realizowane przez Gminę Miasto Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 17

Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ, oraz stronie Budżetu Obywatelskiego, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ. Nie wyklucza się stosowania innych narzędzi komunikacyjnychdla upowszechnienia informacji w przedmiotowym zakresie.

Rozdział VII

Przetwarzanie danych osobowych

§ 18

 1. Zgłoszenie projektu zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (a także jego poparcie) lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Nowy Targ z siedzibą Nowy Targ ul. Krzywa 1.

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest wszczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu wramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej, wynika z Regulaminu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. W przypadku gdy w trakcie przygotowania realizacji zadania zaistnieją okoliczności wynikające z przepisów prawa, uniemożliwiające procedowanie go zgodnie z zakresem poddanym pod głosowanie, osoba zgłaszająca zadanie zostanie poinformowana okonieczności dokonania modyfikacji zadania w terminie 7 dni.
 2. Jeżeli osoba zgłaszająca zadanie nie dokona modyfikacji, o której mowa w ust.1 we wskazanym terminie lub dokonanie modyfikacji nie będzie możliwe, wówczas odstępuje się od realizacji tego zadania.
 3. W przypadku jak w ust. 2 o przyjęciu do realizacji kolejnego zadania spośród umieszczonych na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych głosów, o ile zadanie będzie mogło zostać zrealizowane w 2019 r. i nie będzie naruszało pozostałych ustaleń niniejszego Regulaminu.

§ 20

 1. Posiedzenia Zespołu zadaniowego są protokołowane.
 2. Decyzje Zespołu zadaniowego podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu zadaniowego.
 4. Dokumentacja związana z ustaleniem zadań Budżetu Obywatelskiego jest przechowywana w Biurze Budżetu i Analiz i podlega archiwizacji na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.
 5. Karty do głosowania ulegają zniszczeniu po zakończeniu roku budżetowego w którym ogłoszono listy zadań przyjętych do realizacji.

 

§ 21

Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego nastąpi po ich przyjęciu w ramach zadań budżetu miasta Nowy Targ na 2019 r.

 

§ 22

 1. Projekty inwestycyjne zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego będą oznaczone znakami „Budżet Obywatelski Nowy Targ 2019” zgodnie z załącznikiem nr 4.
 2. Materiały informacyjno-reklamowe dotyczące projektów miękkich (prospołecznych) realizowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego będą oznaczone znakami „Budżet Obywatelski Nowy Targ 2019” zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 23

 1. Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ podlega monitorowaniu icorocznej ewaluacji.
 2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje Zespół zadaniowy do przygotowania zasad iorganizacji konsultacji społecznych projektu wydzielonej części budżetu miasta Nowy Targ zwanej „Budżet Obywatelski”.
 3. Wyniki ewaluacji mogą być wykorzystane do wprowadzania zmian mających na celu doskonalenie procesu Budżetu Obywatelskiego.

 


Do pobrania

Aktualności...