Budżet Obywatelski 2020 Uchwała Rady Miasta

Budżet Obywatelski 2020 Uchwała Rady Miasta

2019-05-14 // Wstecz

UCHWAŁA NR VI/68/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.

 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Na Budżet Obywatelski dla Miasta Nowy Targ przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie Gminy Miasto Nowy Targ na dany rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 4.

Uchwał wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 
 
 

Aktualności...