Budżet Obywatelski 2019 - GŁOSOWANIE

2018-09-11 // Wstecz

Od 11 września można głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie trwa do 1 października tego roku.

Jak głosować?

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonują mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Głosować można na wybrane projekty zarówno przez internet jak i osobiście na kartach wydrukowanych ze strony internetowej lub pobranych w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Każdy uprawniony mieszkaniec Nowego Targu może głosować na zadania w  okręgu lokalnym, w którym zamieszkuje i w okręgu ogólnomiejskim, ale tylko i wyłącznie jeden raz. W przypadku co najmniej dwukrotnego głosowania w jednym okręgu, wszystkie głosy oddane przez mieszkańca uznaje się za nieważne.

Uprawnionym do głosowania w okręgu lokalnym jest wyłącznie mieszkaniec zamieszkujący w tym okręgu mający ukończone 16 lat.

Uprawnionymi do głosowania w okręgu ogólnomiejskim jest każdy mieszkaniec miasta Nowy Targ – posiadający ukończone 16 lat.

Na kartach do głosowania, mieszkaniec zaznacza maksymalnie trzy zadania wybrane do realizacji i dokonuje ich wartościowania przyznając:

  1. w przypadku jednego zaznaczonego zadania – trzy, dwa lub jeden punkt;
  2. w przypadku dwóch zaznaczonych zadań odpowiednio: jeden i dwa punkty lub po jednym punkcie,
  3. w przypadku trzech zaznaczonych zadań- po jednym punkcie.

Nowotarżanie będą mogli wybrać spośród zgłoszonych propozycji głosując:

  1. elektronicznie - poprzez karty głosowania dostępne w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl, do godz. 24.00 ostatniego dnia wyznaczonego do głosowania. Głosowanie to wymaga zalogowania, wypełnienia i przesłania karty wraz z podanym numerem PESEL.
  2. przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania: w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ - pokój nr 001, w  Ratuszu - Punkt Informacji Turystycznej, Miejskim Ośrodku Kultury, w  Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 1 (ul. Kopernika 12) i filia nr 2 (os. Niwa 9), w holu Pływalni Miejskiej Plac Ery.
    Zwracamy uwagę, że w powyższych punktach będą wydawane pojedyncze karty do głosowania zainteresowanym mieszkańcom. Nie przewiduje się, jak zdarzało się we wcześniejszych edycjach, wydawanie zainteresowanym nawet kilkuset sztuk kart jednorazowo.
  3. poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną.
    W przypadku wysłania karty do głosowania drogą korespondencyjną (pocztową) za datę złożenia uznaje się datę wpływu karty do siedziby Urzędu Miasta nie później niż do dnia 1 października 2018r .

Weź udział w głosowaniu na złożone projekty i dokonaj wyboru. Twój głos jest ważny!!!

Poniżej przypominamy listę projektów dopuszczonych do głosowania w podziale na okręgi.

Budżet Obywatelski 2019 – EWALUACJA
W trakcie głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim przeprowadzane jest badanie ewaluacyjne.
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinie o sposobie realizacji tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Uzyskane informacje pomogą nam lepiej poznać Państwa oczekiwania i  potrzeby oraz będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Udział w badaniu daje możliwość realnego wpływu na kształt przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Corocznie słychać głosy krytyki dotyczące niektórych rozwiązań przyjętych w regulaminie BO. Niestety głosy te nie przekładają się na wyniki badania ewaluacyjnego. Przypomnę, że w 2017 roku oddano tylko 28 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym badaniu.
Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania – odpowiedzi będą prezentowane jedynie w  zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.
Ankieta ewaluacyjna jest dostępna na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl oraz w punktach, gdzie można oddać swój głos. Po 1 października 2018r. ankieta będzie dostępna do na powyższej stronie internetowej do 31 października 2018 r.

Karty do głosowania:

Okręg lokalny nr 1

Okręg lokalny nr 2

Okręg lokalny nr 3

Okręg lokalny nr 4

Okręg Ogólnomiejski

Ankieta Ewaluacyjna

 
 

Aktualności...